ریاضیات عشقولانه

ریاضیات عشقولانه
Smart man + smart woman = romance
مرد باهوش + زن باهوش = عشقولانه
Smart man + dumb woman = affair
مرد باهوش + زن خنگ = روابط نامشروع
Dumb man + smart woman = marriage
مرد خنگ + زن باهوش = ازدواج
Dumb man + dumb woman = pregnancy
مرد خنگ + زن خنگ = حاملگی
 
/ 0 نظر / 3 بازدید