شعر

مرگ آمدوگفت بی صدا می کشمت
                                             هر جا که بگیرم به خدا می کشمت
گفتم چه کنم ؟ گفت برو پیش  زنت
                                              گفتم  زن من گفته  نیا می کشمت

 

/ 0 نظر / 4 بازدید