آموخته ام که قطره دریاست

 

آموخته ام که وقتی عاشقم ، عشق در ظاهرم نیز نمایان می شود.
 
آموخته ام که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت .
 
آموخته ام که هیچ کس در نظر ما کامل نیست تا زمانی که عاشقش شویم .
 
آموخته ام که این عشق است که زخم ها را شفا میدهد ، نه زمان .
 
آموخته ام که تنها کسی مرا شاد میکند ، که بمن میگوید « تو مرا شاد کردی »
 
آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسیار مهمتر از درست بودن است .
 
آموخته ام که مهم بودن خوبست ولی خوب بودن مهمتر است .
 
آموخته ام که هرگز نباید به هدیه ای که از طرف کودکی داده میشود « نه » گفت
 
آموخته ام که همیشه برای کسی که به هیچ عنوان قادر به کمکش نیستم ، دعا کنم .
 
آموخته ام که زندگی جدیست ولی ما نیاز به «دوستی» داریم که لحظه ای با او از جدی
 
بودن دور باشیم .
 
اموخته ام که تنها چیزی که یک شخص میخواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او و
 
قلبی برای
 
فهمیدنش.
 
آموخته ام که زیر پوست سخت همه افراد کسی وجود دارد که خوشحال شود و دوست
 
داشته باشد.
 
آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید ، پس من چگونه میتوانم همه چیز را
 
در یک روز بدست آورم .
 
آموخته ام که چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد.
 
آموخته ام که وقتی با کسی روبرو میشویم ، انتظار لبخندی از سوی ما دارد.
 
آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است که میتوان با آن نگاه را وسعت بخشید .
 
آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.
 
آموخته ام که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست .
 
آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن .
 
و آموخته ام که قطره دریاست ، اگر با دریاست .
/ 0 نظر / 9 بازدید