پست های ارسال شده در آبان سال 1391

برای

************************************************************     برای درخشندگی مو یک قاشق سرکه به موهای خود زده، سپس آب بکشید.       برای به دست آوردن یخ پاک و تمیز آب را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

آدمها

آدمها…..     آدمهایبزرگدربارهایدههاسخنمیگویند آدمهایمتوسطدربارهچیزهاسخنمیگویند آدمهایکوچکپشتسردیگرانسخنمیگویند   آدمهایبزرگدرددیگرانرادارند آدمهایمتوسطدردخودشانرادارند آدمهایکوچکبیدردند   آدمهایبزرگعظمتدیگرانرامیبینند آدمهایمتوسطبهدنبالعظمتخودهستند آدمهایکوچکعظمتخودرادرتحقیردیگرانمیبینند   آدمهایبزرگبهدنبالکسبحکمتهستند آدمهایمتوسطبهدنبالکسبدانشهستند آدمهایکوچکبهدنبالکسبسوادهستند   آدمهایبزرگبهدنبالطرحپرسشهایبیپاسخهستند آدمهایمتوسطپرسشهائیمیپرسندکهپاسخدارد آدمهایکوچکمیپندارندپاسخهمهپرسشهارامیدانند   آدمهایبزرگبهدنبالخلقمسئلههستند آدمهایمتوسطبهدنبالحلمسئلههستند آدمهایکوچکمسئلهندارند   آدمهایبزرگسکوترابرایسخنگفتنبرمیگزینند آدمهایمتوسطگاهسکوترابرسخنگفتنترجیحمیدهند آدمهایکوچکباسخنگفتنبسیار،فرصتسکوتراازخودمیگیرند  
/ 0 نظر / 5 بازدید