جمعه5فروردین1390

سلام اولین برنامه امسال چون سالهای اخیر مسیر درکه بود  این برنامه بیشتر جهت
دیدار اعضا باهم است بنابر این مسیر سبک درکه تا پلنک چال در نظر گرفته شداکثر دوستان
همراهی کردن جز چند نفر که مسافرت بودندوخوشبختانه رضا ذاکر نیز در ولایتش بود
وما از تحملش معاف شدیم

/ 0 نظر / 20 بازدید