# آب_بخورید_در_حدی_که_تشنگی_برطرف_شود_،_روزه_باطل_نم