# آدمها

آدمها

آدمها…..     آدمهایبزرگدربارهایدههاسخنمیگویند آدمهایمتوسطدربارهچیزهاسخنمیگویند آدمهایکوچکپشتسردیگرانسخنمیگویند   آدمهایبزرگدرددیگرانرادارند آدمهایمتوسطدردخودشانرادارند آدمهایکوچکبیدردند   آدمهایبزرگعظمتدیگرانرامیبینند آدمهایمتوسطبهدنبالعظمتخودهستند آدمهایکوچکعظمتخودرادرتحقیردیگرانمیبینند   آدمهایبزرگبهدنبالکسبحکمتهستند آدمهایمتوسطبهدنبالکسبدانشهستند آدمهایکوچکبهدنبالکسبسوادهستند   آدمهایبزرگبهدنبالطرحپرسشهایبیپاسخهستند آدمهایمتوسطپرسشهائیمیپرسندکهپاسخدارد آدمهایکوچکمیپندارندپاسخهمهپرسشهارامیدانند   آدمهایبزرگبهدنبالخلقمسئلههستند آدمهایمتوسطبهدنبالحلمسئلههستند آدمهایکوچکمسئلهندارند   آدمهایبزرگسکوترابرایسخنگفتنبرمیگزینند آدمهایمتوسطگاهسکوترابرسخنگفتنترجیحمیدهند آدمهایکوچکباسخنگفتنبسیار،فرصتسکوتراازخودمیگیرند  
/ 0 نظر / 6 بازدید