# تصویر:_رضا_عطاران_با_کت_و_شلوار_و_پاپیون_در_جشنوار