# طرح_جلد_مجله_فکاهیون_در_سال_65_که_قرار_بود_در_آین