# معـروف ترین و دلهره آورتـرین جـاذبه توریـستی نـروژ